var onTablet = false; if( /Android|webOS|iPhone|iPod|BlackBerry|IEMobile|Opera Mini/i.test(navigator.userAgent) ) { var ua = navigator.userAgent; if((ua.indexOf('Android') > 0 && ua.indexOf('Mobile') == -1)){ onTablet = true; }else{ location.replace('m/index.html' + location.search); } } jQuery(document).ready(function () { generateLeftNav(); var url = document.location.href; if (url.indexOf("#serviceShow") != -1) { jQuery("#sup_btn").attr("class", "jian"); jQuery("#intro_e").attr("class", "intro_jian"); jQuery("#show_tab").attr("class", "serv_jian"); } jQuery("#sup_btn").click(function () { if (jQuery(this).attr("class") == "jia") { jQuery(this).attr("class", "jian"); jQuery("#intro_e").attr("class", "intro_jian"); jQuery("#show_tab").attr("class", "serv_jian"); } else { jQuery(this).attr("class", "jia"); jQuery("#intro_e").attr("class", "intro_jia"); jQuery("#show_tab").attr("class", "serv_jia"); } }); }); function openLooyuChat(g) { var chatf = document.getElementById('looyu_frame'); if (!chatf) { document.getElementById('looyu_iframe').innerHTML = ''; chatf = document.getElementById('looyu_frame'); } chatf.contentWindow.document.location = "looyu.html" + (g ? ('?g=' + g) : ''); } var pageLabel = document.querySelector('meta[name="WT.cg_abc"]').getAttribute('content'); var _smq = _smq || []; _smq.push(['_setAccount', '4c4cc25', new Date()]); _smq.push(['_setSubAccount', '363389b', new Date()]); _smq.push(['pageview', , pageLabel]); (function () { var sm = document.createElement('script'); sm.type = 'text/javascript'; sm.async = true; sm.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'site.cdnmaster.cn/sitemaster/sm.min.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sm, s); })();

华纳国际官方网站欢迎您!

在线支持

请根据您使用的产品,点击对应的图标,进入相应的支持中心。


在线客服 开放时间

周一至周五 周六至周日 国家法定节假日
数码相机/镜头、数码摄像机、炫飞打印机 08:30-20:00 09:00-18:00 09:00-18:00
喷墨打印机/一体机、喷墨传真机、扫描仪
激光打印机、激光一体机、激光传真机
数码复合机、大幅面打印系统、商用印刷系统 09:00-18:00

返回顶部

华纳国际新浪
官方微博

华纳国际官方
微信订阅号

华纳国际官方
微信服务号

华纳国际官方
知乎账号

本网站包含一部分广告/市场推广等内容,敬请知悉。

华纳国际(中国)有限公司版权所有,未经许可不得转载

京公网安备11010102001404号

《互联网药品信息服务资格证书》编号:(京)-非经营性-2016-0115号

/* (function(){ var _dt=document.getElementById("security").getElementsByTagName("dt"); for(var i=0,len=_dt.length;i